top of page

Wettelijke informatie

Get Your Flow is onderdeel van mibs BV.
Gildestraat 1
3220 Kortrijk-Dutsel
BTW: BE 0649.495.568

Get Your Flow is aangesloten bij het loopbaancentrum "InVia Coaching". Deze is erkend voor het werken met loopbaancheques door de Vlaamse overheid.

Wettelijke informatie

Disclaimer

Over deze site

De informatie op deze site wordt verstrekt door Get Your Flow onderdeel van mibs BV, met administratieve zetel te 3220 Kortrijk-Dutsel, Gildestraat 1. "Get Your Flow onderdeel van mibs BV" wordt verder vernoemd als "Get Your Flow".

Gebruik van deze site

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze site zo actueel, toegankelijk, accuraat en volledig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat onvolledige en/of onjuiste informatie onbedoeld op deze site verschijnt. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. Deze site kan links bevatten naar sites en/of pagina's die door derden zijn gepubliceerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op sites en/of pagina's van derden. Voorts kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie verstrekt door derden.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

Onze website, logo, naam, teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij mibs BV liggen. Het is verboden deze elementen te kopiëren of te wijzigen, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke toestemming van mibs BV.  

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

We hechten veel belang aan respect voor de privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het zijn dat u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U vindt de informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens in onze privacy verklaring.

Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op geschillen over de voorwaarden voor het gebruik van deze site. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd. 

Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan beroep gedaan worden op de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl)  of het Europees Online Dispute Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr)

Wijzigingen en updates van de gebruiksvoorwaarden

Get Your Flow behoudt zich het recht om op elk ogenblik de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden meegedeeld op de site https://www.getyourflow.be/ en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze site.

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Versie: 27/04/2021

Artikel 1. Definities

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten of op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard die worden uitgevoerd onder de handelsnaam "Get Your Flow", onderdeel van mibs BV. In deze algemene voorwaarden wordt naar Get Your Flow onderdeel van mibs BV verwezen als "Get Your Flow" of de "verkoper". 

In deze algemene voorwaarden wordt naar Brigitta Vangeel en Sam Maes, zaakvoerders van Get Your Flow, verwezen als "de coach" of de "opdrachtnemer".

 
Met de "klant" wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Get Your Flow  een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, loopbaancoaching, trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met "coachee".

Met de "koper" wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die goederen aankoopt op de website van Get Your Flow. 

Met "digitale content" verwijzen we naar online trainingen, e-books, waar de koper een link ontvangt om de content te openen / downloaden of toegang krijgt tot het online trainingsplatform van Get Your Flow.

Get Your Flow behoudt zich het recht de 'Algemene Voorwaarden' op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer of verkoper diensten, goederen of digitale content aanbiedt of levert onder de handelsnaam "Get Your Flow". Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.


Artikel 3. Offertes

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen.


De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.


De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Contractduur en opzegging

Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.


Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Geheimhouding

Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.


Artikel 8. Betaling

Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook.


Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.


Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 12 % verschuldigd en dit vanaf de eenendertigste dag na de factuurdatum.
Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.


Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid coaching

Coaching gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Coaching is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.


Opdrachtgever geeft voorkeur aan multidisciplinaire samenwerking en vraagt hiervoor schriftelijke toestemming via het document "Informed Consent", zodat coaching kan aansluiten bij eventueel andere trajecten van hulpverlening. Indien de klant in behandeling is bij een arts, dient de klant dit zelf vooraf te melden aan de coach.


Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.


De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 10. Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtgever betaalde bedrag.


De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren per aangetekende zending.


Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject kosteloos. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te voldoen.


Bij annulering binnen de vier weken tot en met één week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag.


Wanneer de opdrachtgever of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.


Individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 48u is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.


Als één van beide partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Voorwaarden Verkoop op afstand goederen en digitale content


A. Totstandkoming internetverkoop
Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Get Your Flow behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een koper om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Get Your Flow pas aanvaard als de koper zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Get Your Flow geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Get Your Flow de koper hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de koper opgegeven mailadres. In dit geval kan de koper ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Get Your Flow zal dan het door de koper voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Get Your Flow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

B. Prijzen
De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. De prijzen waaraan Get Your Flow artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Get Your Flow worden rechtgezet.

C. Levering en verzendkosten
Artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het door de koper aangegeven adres in België of Nederland. De door de koper te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de koper de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van digitale content (e-books, online cursus…) worden geen verzendkosten aangerekend.

D. Herroepingsrecht
Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de koper vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op digitale content (zie verder). De koper kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Get Your Flow – Retour, Gildestraat 1, 3220 Kortrijk-Dutsel België. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Get Your Flow de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. 

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de koper.


Voor digitale content geldt er geen retourrecht zodra de koper toegang heeft gekregen tot de content. Bij bevestiging van een digitale content bestelling is de koper er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de koper afstand van zijn retourrecht voor digitale content. . Indien de koper digitale content aankoopt met een afbetalingsplan (betaling in termijnen), is de koper verplicht om alle resterende termijnen te betalen aangezien geen retourrecht geldt voor digitale content.

E. Bewijs
De koper en Get Your Flow aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Get Your Flow door partijen worden aanvaard als bewijs.

F. Betalingsvoorwaarden
De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en iDeal. 
Voor onlinebestellingen  waarbij gekozen werd voor domiciliëring/incasso, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. 
Bij het uitblijven van termijnbetalingen of het terugvorderen van termijnbetalingen wordt de toegang tot de online omgeving/leerplatform die hoort bij de bestelling onmiddellijk ontzegd. De reeds betaalde termijnbedragen worden nooit terugbetaald. De nog verschuldigde termijnbedragen worden onmiddellijk opeisbaar. 
 

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer/verkoper wordt aan opdrachtnemer/verkoper toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen door opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de Privacy Verklaring van de opdrachtnemer/verkoper, consulteerbaar via: https://www.getyourflow.be/legal. 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo, naam, teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij mibs BV liggen. Het is verboden deze elementen te kopiëren of te wijzigen, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke toestemming van mibs BV.  


Artikel 14. Klachtenregeling en geschillen

14.1. Klachten  in verband met een bestelling of levering moeten binnen een redelijke termijn aan de verkoper worden gemeld. Klachten zullen door Get Your Flow in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de koper heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Get Your Flow worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@getyourflow.be of Get Your Flow – Klantendienst, Gildestraat 1, 3220 Kortrijk-Dutsel België.
In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Get Your Flow steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

14.2. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer/verkoper en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Leuven.

14.3. Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan beroep gedaan worden op de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl)  of het Europees Online Dispute Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr)
 

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Get Your Flow verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan.
Wij informeren u hier graag over.

 

Hoe komen wij aan gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten, kopers op de website of bezoekers vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan bij bestelling van goederen, tijdens coaching sessies, persoonlijk, telefonisch of via e-mail. 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om de aankoop van onze goederen en diensten te ondersteunen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn.

 

Wat doen wij met persoonsgegevens?

Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming.

 

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

- U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier, boekhouder) hier toegang tot hebben (inzage);

- U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);

- U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn(vergetelheid);

- U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);

- U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere loopbaancentrum (dataportabiliteit);

- U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);

- U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);

- U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings Autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.

 

Beveiliging van gegevens
Persoonlijke informatie verzameld door Get Your Flow wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.


Privacycommissie
Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Wijzigen van dit privacy beleid

Get Your Flow heeft het recht om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met Get Your Flow op het nummer +32 476 87 95 59 of e-mailen naar mevrouw Brigitta Vangeel: brigitta@getyourflow.be.

Annulatiebeleid afspraken

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat wij de afspraak kunnen verplaatsen of eventueel annuleren.

U kan uw afspraak tot 48 uur op voorhand kosteloos annuleren.

Indien u de afspraak zelf heeft geboekt via ons boekingssysteem op de website, vindt u in de ontvangen bevestigingsmail de nodige instructies voor het annuleren. Indien u de afspraak niet via het boekingssysteem heeft gemaakt, kan dit via mail of telefonisch. Onze contactgegevens kan u vinden via deze link.

Annulatie binnen 48 uur voor uw sessie, kan enkel telefonisch, ons telefoonnummer kan u hier terugvinden. 

Bij afzegging of verplaatsing binnen de 48u is Get Your Flow gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.

Indien de klant niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 

Annulatiebeleid

Cookie policy

Cookie?

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Op de website zal een meldingsbanner verschijnen die u informeert over de cookies die op de website worden gebruikt (zie Gebruik van cookies) en die uw toestemming vraagt voor het gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. U kunt alle cookies accepteren door te klikken op de knop “Alle cookies toestaan”. U kunt ook alle cookies (behalve de strikt noodzakelijke) weigeren door te klikken op de knop “Alleen noodzakelijke cookies”. Een andere optie is dat u een aantal categorieën van cookies selecteert door deze aan of uit te vinken en die u vervolgens aanvaardt door te klikken op de knop “Selectie toestaan”. Houd er rekening mee dat, volgens de toepasselijke wetgeving, uw toestemming niet vereist is voor het gebruik van “strikt noodzakelijke” cookies. U kan ten alle tijden uw cookievoorkeuren aanpassen via https://www.getyourflow.be/legal "Gebruikte cookies & voorkeuren".

Monitoren bezoekersgedrag
Get Your Flow maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren (zie Gebruik van cookies), bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


Gebruik van Cookies
Get Your Flow plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kan ten alle tijden raadplegen welke cookies gebruikt worden en uw goedkeuring hiervoor aanpassen. Voor meer details, ga naar
https://www.getyourflow.be/legal "Gebruikte cookies & voorkeuren".


Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


Toestemming
Door de informatie en diensten op Get Your Flow te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy verklaring en cookie policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door getyourflow.be te beïnvloeden.

Cookie policy
bottom of page